CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉTECTION DE FUITE

ALGEMENE VOORWAARDEN LEKDETECT

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEKDETECT.BE

1. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de offerte of bestelbon (inclusief de
algemene voorwaarden). Door deze bevestiging aanvaardt de klant zonder meer de toepassing
van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee
LEKDETECT.BE zich niet uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.
Bij aanvaarding van de offerte of bestelbon inzake lekdetectie gaat LEKDETECT.BE met de klant
een middelenverbintenis aan om zijn beste methodes en materiaal in te zetten, zonder dat
LEKDETECT.BE zich verbindt tot een eindresultaat.
LEKDETECT.BE verbindt zich ertoe steeds naar best vermogen te handelen bij de uitvoering van
onze prestaties. De klant kan er op toezien dat de diensten conform de afspraken worden geleverd.
In overleg met de klant wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de klant zelf kan doen en/of
kan ondernemen. De cliënt krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Dit advies wordt door
ons opgenomen in een verslag.

2. De klant dient de diensten onmiddellijk na te zien.
Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de week na ontvangst worden overgemaakt.
Verborgen gebreken dienen uiterlijk één jaar na de oplevering ervan worden gemeld.
Elke klacht na verloop van 1 jaar is laattijdig en kan nooit tot enige aansprakelijkheid van de klant
leiden; dit alles onverminderd de toepassing van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Leverings- en uitvoeringsdata worden slechts bij benadering opgegeven.
Het overschrijden van de opgegeven leverings- en uitvoeringsdata kan onder geen enkele
voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van LEKDETECT.BE, de
verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen.
Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot
schadevergoeding in hoofde van de klant.

4. LEKDETECT.BE voert geen lekdetectie uit wanneer (a) de situatie ter plaatse onvoldoende veilig is; (b) de plaats waar zich het lek voordoet niet op een normale manier toegankelijk is; (c) de ruimte waar de gespecialiseerde apparatuur dient te worden gebruikt abnormaal vuil of slecht
onderhouden is waardoor er een risico bestaat dat de apparatuur bij normaal gebruik beschadigd
raakt; (d) de door LEKDETECT.BE aangestelde vakmannen de toegang wordt ontzegd tot bepaalde
ruimtes noodzakelijk om een professionele lekdetectie uit te voeren.

Voor het ter plaatse komen om een lekdetectie uit te voeren rekent LEKDETECT.BE in elk geval,
ook wanneer de dienst niet langer meer is gevraagd of de diensten om één van bovenstaande
redenen niet kunnen worden uitgevoerd, een forfaitaire kost ten belope van het standaardtarief
van de gevraagde dienst. Van zodra LEKDETECT.BE zich conform de afspraak ter
plaatse heeft begeven is zij gerechtigd om hiervoor een factuur uit te schrijven.

5. Annulering van de opdracht is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd,
uiterlijk binnen één werkdag na de bevestiging van de offerte of bestelbon, en voor zover zij
schriftelijk door LEKDETECT.BE wordt bevestigd. In geval opdracht wordt geannuleerd is de klant
een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de totale waarde van de bestelling,
onverminderd bewijs van hogere schade door de klant .

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen per overschrijving of
contant betaalbaar binnen de week op de maatschappelijke zetel van LEKDETECT.BE.
Elke factuur dient in elk geval rechtstreeks aan LEKDETECT.BE te worden betaald. Voor de betaling
van een factuur kan een klant in geen geval doorverwijzen naar een verzekeringsmaatschappij.

Klanten worden worden verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per
jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel
andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, zal er een aanmaning worden
verstuurd voor de aan LEKDETECT.BE verschuldigde bedragen waarvan de vervaldatum verstreken
is. Elke aanmaning zal aan de klant gefactureerd worden op basis van de geldende tarieven.

Bij invordering van onbetaalde facturen zijn alle invorderingskosten voor rekening van de klant,
zowel minnelijk, van rechtswege of buitengerechtelijk (zoals onderzoekskosten,
ingebrekestellingen, aanmaningen …), onverminderd het recht van LEKDETECT.BE om een
schadevergoeding te eisen en andere stappen te nemen, waaronder ook gerechtelijke procedures,
die nodig zijn om zijn belangen te vrijwaren.
Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de een week na ontvangst bij
aangetekend schrijven wordt betwist.

7. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt LEKDETECT.BE het recht voor
om, zonder ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8. De lekdetectie-service bestaat erin dat door middel van gespecialiseerde technieken de
aanwezigheid en eventueel de locatie van waterlekken of andere vochtoorzaken te onderzoeken.
LEKDETECTIE.BE verbindt zich er toe om het beste materiaal en gekwalificeerd personeel in te
zetten, en waakt over de goede werking van de technieken. Een correct eindresultaat kan echter
nooit gegarandeerd worden. De juistheid van het meet- of observatieresultaat van een lekdetectie
zal steeds afhangen van de onderzoeksinstrumenten (die jaarlijks worden geijkt), de complexiteit
van de situatie ter plaatse en/of mogelijk onbekende of externe factoren. Een eindresultaat kan
dus niet worden gegarandeerd.

Wanneer een gaslekprobleem wordt gedetecteerd dient hier onmiddellijk naar gehandeld
te worden. LEKDETECT.BE doet steeds nuttige aanbevelingen om aan het probleem te verhelpen.
De aansprakelijkheid van LEKDETECT.BE is uitgesloten wanneer de klant hieraan geen gevolg geeft
en op een later tijdstip beweert rechtstreekse en materiële schade te hebben ondervonden door
onze lekdetectieservice.

LEKDETECT.BE is in geen geval aansprakelijk voor alle mogelijk schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van de lekdetectie of van een ter zake gegeven advies. In elk geval is
het bedrag van de schadevergoeding waartoe LEKDETECT.BE kan worden aangesproken steeds
beperkt tot de waarde van het met de klant/opdrachtgever afgesloten contract

9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen middelenverbintenissen.
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is LEKDETECT.BE slechts
aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor
overige fouten is LEKDETECT.BE niet aansprakelijk.

Ingeval LEKDETECT.BE aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans
tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. LEKDETECT.BE is
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. LEKDETECT.BE is nooit aansprakelijk voor indirecte
schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van LEKDETECT.BE opgeschort en is zij van
rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op
enige andere wijze aansprakelijk

10. De persoonsgegevens van de klanten opdrachtgevers worden door LEKDETECT.BE verwerkt,
in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.
De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door LEKDETECT.BE verwerkt in het kader
van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding
De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen,
via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan LEKDETECT.BE. Voor
vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de
manier waarop LEKDETECT.BE persoonsgegevens verwerkt vindt u op LEKDETECT.BE in ons
algemeen beleid hieromtrent.

10. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de
nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er
toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die hun
oorsprong hebben in de overeenkomst tussen LEKDETECT.BE en de klant zijn de rechtbanken te
Gent exclusief bevoegd.